PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »Večerja za dva« (v nadaljevanju »pravila nagradne igre«)

 

Vsi, ki sodelujejo v nagradni igri, sprejemajo splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

 

1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNI IGRI

1.1 Organizator nagradne igre je podjetje Dan Finance d.o.o., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, ID za DDV SI74267876 (v nadaljevanju DanKüchen Novo mesto oz. organizator).

1.2 Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebook-om in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družabnega omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook, ampak podjetje Dan Finance d.o.o., kot upravljalec DanKüchen Novo mesto Facebook strani. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Facebook. Ta nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

1.3 Nagradna igra bo potekala v času od 23.12.2016 od 20:30 ure do vključno 30.12.206 do 18:30 ure.

1.4 Žrebanje nagrad bo izvedeno v roku 5 delovnih dni po zaključku celotne igre.

 

2. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE

2.1 Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

2.2 V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, delavcem podjetja Dan Finance d.o.o., delavcem povezanih s podjetjem Dan Finance d.o.o., kot tudi ne njihovim zakoncem, zunaj zakonskim partnerjem in otrokom.

2.3 Razen oseb, navedenih v točki 2.2 v teh pravilih nagradne igre, lahko v nagradni igri sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali v Republiki Hrvaški, tako da odgovori na nagradno vprašanje.

Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat, morebitno večkratno sodelovanje posameznega uporabnika bo upoštevano samo enkrat, upošteva se le 1 email naslov.

2.4 Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 

3. NAVODILA NAGRADNE IGRE

3.1 Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da na spletni strani DanKüchen Novo mesto izvede naslednje dejanje:

– na spletni strani vpiše dva veljavna elektronska naslova (svojega in od osebe, ki bi jo peljal s seboj na večerjo) v časovno omejenem roku, kot je navedeno v točki 1.3.

Udeleženec se uvrsti v žrebanje za nagrado le v primeru, če upošteva zgornja navodila.

 

4. NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE

4.1 DanKüchen Novo mesto bo v okviru te nagradne igre podelil 1 nagrado.

4.2 Žrebanje bo izvedeno v prostorih Dan studia Novo mesto in ne bo javno. Izvedla ga bo 3-članska komisija.

4.3 DanKüchen Novo mesto bo nagrajenca o prejeti nagradi obvestil najpozneje v roku 5 delovnih dni po izvedenem žrebanju in sicer z objavo na Facebook strani DanKüchen Novo mesto v roku 5 delovnih dni od žrebanja ter po elektronski pošti na naslov, ki ga bo udeleženec nagradne igre zapisal v obrazec.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z objavo imena in priimka v okviru nagrajencev te nagradne igre. Vsa soglasja lahko udeleženec/nagrajenec nagradne igre kadarkoli prekliče brez vpliva na sodelovanje v nagradni igri ali na pravico do nagrade.

Sočasno z obvestilom o prejemu nagrade na njegov elektronski naslov mu bo Dan studio Novo mesto poslal nadaljnja pisna navodila za prevzem nagrade. Po posredovanju zahtevanih podatkov potrebnih za prevzem nagrade bo nagrajenec prejel povratno e-sporočilo s potrditvijo prejema teh podatkov.

4.4 V primeru, da se nagrajenec v roku 5 delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade na Facebook strani DanKüchen Novo mesto ali prek elektronske pošte ne bo odzval in posredoval zahtevanih podatkov, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. V tem primeru se nagrada podeli rezervnemu izžrebancu po enakem postopku, organizatorja pa se razreši vsakršnih obveznosti do prvega nagrajenca.

4.5 Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v točki 4.3 pravil nagradne igre, bo DanKüchen Novo mesto nagrajenca v roku 5 delovnih dni obvestil o načinu prevzema nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Pogoji za prevzem nagrad so enaki za morebitne rezervne nagrajence.

 

5. NAGRADA NAGRADNE IGRE

5.1 Nagrada je naslednja:

– 2x vrednostni bon v skupni vrednosti 40,00€ za večerjo v dvoje v restavraciji Boheja v Novem mestu.

5.2 Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago.

5.3 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5.4  Podjetje Dan Finance d.o.o. bo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade, skladno z zakonodajo. Osnova za obračun dohodnine je vrednost podarjenega blaga z vključenim davkom na dodano vrednost. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

5.5 Udeleženci se odpovedujejo vsem zahtevkom v zvezi z morebitnimi napakami prejetih nagrad.

 

6. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije (ena fizična oseba z več Facebook profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami ni dovoljeno. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, se lahko od njega zahteva denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršne koli tehnične napake in motnje, zlasti izpadov omrežja, elektronike ali računalnikov. Organizator je odgovoren samo za namerno ali skrajno malomarno škodo ali namerno povzročeno kršitev pogodbenih obveznosti, ki so bistvenega pomena. Omenjene omejitve odgovornosti se ne uporablja za poškodbe življenja, telesa ali zdravja.

 

8. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre.

DanKüchen Novo mesto se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih brez predhodne privolitve udeleženca ne bo posredoval tretjim osebam.

 

Kraj in datum objave pravil nagradne igre:

 

Novo mesto, 23.12.2016